top of page

โปรแกรม TURKEY RIVIERA FEVER 10 วัน 7 คืน

Updated: Feb 13, 2019ตุรกีดินแดนแห่ง เสน่ห์ มนตรา อารยธรรม เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 33,900

พักโรงแรม 5 ดาว BERCU KAYA HOTEL,CAPPADOCIA โรงแรมถ้ำหรือเทียบเท่า

เดินทางกับสายการบินคุณภาพ FULL SERVICE TURKISH AIRLINE (TK)

 

ไฮไลท์ตลอดการเดินทางกลับสถานที่เช็คอินสุดฮิตตลอดทั้งทริป

ม้าไม้เมืองทรอย

ชานัคคาเล่

นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม

เมืองโบราณเอฟฟิซุส

บ้านพระแม่มารี

เมืองคซูาดาซี

ร้านเครื่องหนัง

ปามุคคาเล่

ปราสาทปยุฝ้าย

เมืองโบราณเฮียราโพลิส

อนัตาเลีย

ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์

ท่าเรือโบราณ

ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตรุกี

คอนย่า

พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

ระบำหน้าท้อง

นครใต้ดิน

พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า

หุบเขาอุซิซาร์

โรงงานพรม เซรามิค

เครื่องประดับ

สุสานอตาเติร์ก

พระราชวังโดลมาบาห์เช

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

Blue Mosque

วิหารฮาเจีย โซเฟีย

อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาทัน

สไปซ์มาเก็ต
ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใช้อุบายส่ง ม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของกํานัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนทําให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึก ของนักรบโบราณเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นนํ้าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณใน การรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง กระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังคงเค้าเดิม เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาว

ราวหิมะขวางทางนํ้าเป็นทางยาว


** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอย่ในราคาทัวร์ **

สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรมประมาณ 05.00น.โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูนเพื่อชมความสวยงามของเมือง

คัปปาโดเกียในอีกมมุหน่ึงที่หาชมได้ยากใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล


วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็น โบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสีเมื่อเติร์กเข้าครองเมืองได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปู ด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่ โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับนํ้าหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค้ำายันทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าลํ้าหน้ามากในยุคนั้น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้วิหารฮา เกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ


 

สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน ปรึกษาข้อมูลการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ยินดีให้บริการทุกเส้นทางค่ะ

Sale Nana : 091-882-0415

Sale Yuri : 097-1489642

Office : 02-1028846

Line ID : lovelifetravel

Line ID : Yuri.lovelife

ติดต่อเรา : https://www.lovelifetravel.net/contact-us

ใบอนุญาติประกอบธุกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09219

50 views1 comment
bottom of page